Tesla Zhengzhou(China), Zhenghong City showroom Grand Opening !!